Batıbay Gümrük Müşavirliği, Gümrükleme ile ilgili mevzuat ve bilgilendirmeler için sistemimize üye olunuz
Batıbay Gümrük Müşavirliği, Gümrükleme ile ilgili mevzuat ve bilgilendirmeler için sistemimize üye olunuz

2009/007

Ana Sayfa | Profil | Gümrükleme Hizmetleri | BatıBay Hakkında Haberler | e-bülten arşivi | Duyuru Arşivi | Gümrükleme Fiyatlarımız | Gümrük Mevzuatı | İK | İletişim |
   

Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye de satın aldıkları konutları için getirdikleri kullanılmış ev eşyaları hk Genelge

Türkiyeye geçici ve belirli bir süre çalışmak ve tetkikte bulunmak için veya ikamet izni alarak ülkemizde yerleşmek isteyen yabancı ülke vatandaşlarının kullanmak üzere Türkiye de satın aldıkları konutları için getirdikleri kullanılmış ev eşyaları hk Genelge yayınlanmıştır.

 

Genelge No: 2009/61

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.16.00.134.99-S.3400

Konu : Kullanılmış ev eşyasının geçici ithali


14/5/2009

GENELGE

(2009/61)

4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliği'nin Geçici İthalat Rejimine ilişkin maddelerinde çalışmak, tetkik ve diğer amaçlarla gelen kişilerin ev eşyasına uygulanacak işlemlere yer verilmemesi nedeniyle Türkiye'ye geçici ve belirli bir süre çalışmak ve tetkikte bulunmak için gelen yabancılar ile ülkemizin yurt dışındaki tanıtımından etkilenerek Türk vatandaşlığına geçmeden ikamet izni alarak ülkemizde yerleşmek isteyen yabancı ülke vatandaşlarının yazlık olarak kullanmak üzere Türkiye'de satın aldıkları konutları için getirdikleri kullanılmış ev eşyası ile ilgili olarak;

1-Türkiye'ye geçici ve belirli bir süre çalışmak ve tetkikte bulunmak için gelen yabancıların getirdikleri kullanılmış ev eşyası için ilgilinin çalışma ve ikamet iznine ilişkin belgeler aranılmak koşuluyla ikamet ve çalışma süresine (4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 130 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süreler aşılmamak kaydıyla),

2- Türk vatandaşlığına geçmeden ikamet izni alarak ülkemizde yerleşmek isteyen yabancı ülke vatandaşlarının yazlık olarak kullanmak üzere Türkiye'de satın aldıkları (satış vaadi ile kooperatiflerden satın alınan, ancak kooperatiflerde kat irtifakının geç yapılması nedeniyle tapunun ibraz edilemediği konutlarda tapu senedinin kooperatifin bitiminde ibraz edilmek kaydıyla) veya kiraladıkları konutlarda kullanılmak üzere getirdikleri kullanılmış ev eşyası için ilgilinin Türkiye'de konut sahibi olduğunu veya kiraladığını belgelendirmesi koşuluyla ikamet süresine (4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 130 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süreler aşılmamak kaydıyla),

Bağlı olarak, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 129 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gümrük vergilerinin tümünü teminata bağlamak suretiyle Geçici İthalat Rejimi kapsamında geçici ithaline izin verilmesi ve süre uzatımı taleplerinin ilgilinin oturma iznine bağlı olarak anılan Kanunun 130 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve Gümrük Yönetmeliği'nin 423 üncü maddesi doğrultusunda karşılanması ile Geçici İthalat Rejiminin kullandırılmasında ve süre uzatım taleplerinin karşılanmasında Gümrük Müdürlükleri yetkili kılınmıştır.
Bu itibarla, yurda geçici ithali yapılan kullanılmış ev eşyası ile ilgili ek süre uzatım taleplerinin değerlendirilmesinde:

Ayniyet tespit tutanağı düzenlenmesi esnasında, tutanak düzenleyecek heyetin yabancı dil bilmemesi ve eşyaların marka ve numaralarının tespiti için yerlerinden çıkarılmasının eşya sahipleri tarafından hoş karşılanmadığı ve ilgilileri mağdur ettiği, sonuç olarak ülkemiz ve idaremiz ile ilgili olumsuz bir izlenime yol açtığı dikkate alınarak, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 129/2 nci maddesi çerçevesinde ayniyet tespiti yapılmaması;

Söz konusu eşyanın yurtta kalma süresinin hesabında ise (geçici giriş ve ek süre verilmesi esnasında gümrük idarelerince ilgilinin çalışma, tetkik ve ikamet izni bitimini takip eden günden başlamak suretiyle eşyanın yurt dışı edilmesi için ambalaj ve nakliye için geçebilecek süre de dikkate alınarak), 30 (otuz) günlük ilave süre verilmek suretiyle işlem tesis edilmesi;
Yurtta kalma süresi içerisinde Gümrük İdaresine ek süre talebinde bulunulmamış olması halinde:
a) Süre uzatım talebinde bulunan şahsın, müracaat tarihi ile kullanılmış ev eşyasının yurtta kalma süresinin bitim tarihi arasındaki süre içerisinde Türkiye'ye geliş amacına yönelik şartlarının devam ettiğini çalışma izni, ikamet izni gibi belgelerle ispatlaması,

b) Kişinin, süre uzatımına esas çalışma ve ikamet izni gibi belgelerin sürelerinin uzatılması bakımından ilgili kuruluşlara süre bitim tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde müracaatının bulunduğu ve ilgili kuruluşlar tarafından mezkur sürelerin uzatıldığının anlaşılması,
Hallerinde, Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesi uyarınca işlem yapılması suretiyle süre uzatım talebinin yerine getirilmesi;

Kişinin süre uzatımına esas çalışma ve ikamet izni gibi belgelerinin süresinin ilgili kuruluşlarca uzatılmaması halinde, bu hususun ilgiliye bildirildiği tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde ev eşyasının yurtdışı edilmesini teminen gümrük idaresine başvuru yapılması durumunda Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesi uygulanarak ev eşyasının yurtdışı edilmesine izin verilmesi;

Yukarıda belirtilen sürelerin aşılması halinde, Gümrük Kanunu'nun 238 inci maddesi uyarınca işlem yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Müsteşarlığımıza intikal eden hadiselerden, ülkemize geçici ve belirli bir süre çalışmak ve tetkikte bulunmak üzere gelen veya Türk vatandaşlığına geçmeden ikamet izni alarak ülkemizde yaşayan yabancı ülke vatandaşlarının geçici olarak getirdikleri ev eşyaları ile ilgili yapılan geçici ithal taleplerinde ibraz edilen Hazine Müsteşarlığınca verilen çalışma izinlerinde "İş bu izin, çalışma vizesi ve İçişleri Bakanlığı'ndan ikamet izni alınmaması halinde geçerli olmayacaktır." ifadesi yer almakta iken, Turizm Bakanlığınca verilen çalışma izinlerinde böyle bir ifadenin yer almaması nedeniyle çalışma izni yanında mutlak suretle dış temsilciliklerimizce verilen çalışma vizesinin de aranmasının gerekip gerekmediği konusunda tereddütlerin oluştuğu anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 15.11.2002 tarihli 229821 sayılı yazısında,

Genel olarak Türkiye'de çalışacak yabancıların dış temsilciliklerimizden çalışma vizesi ile gelmeleri gerektiği, ancak Turizm Bakanlığı'ndan çalışma izni almış yabancı personel statüsündeki  yabancılardan turizmin teşvik edilmesi bağlamında çalışma vizesinin şart koşulmadığı,

Aynı şekilde, kamu kurumlarında ve yüksek öğretim kurumlarında görev alacak öğretim elemanlarının da çalışma vizesinden muaf tutulduğu ve bunun ilgili kurumların mutabakatı ile uygulamaya konulan idari bir tasarruf niteliği taşıdığı,

Diğer taraftan, özel şirketlerde ve kuruluşlarda çalışmak üzere Bayındırlık Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi kurumlardan çalışma izni alan yabancıların dış temsilciliklerimizden çalışma vizesi almalarının çalışmaya başlayabilmeleri için ön koşul olduğu belirtilmiştir.

Bu itibarla, Turizm Bakanlığı'ndan çalışma izni alan kamu kurumlarında çalışacak olan yabancılardan ve yüksek öğretim kurumlarında görev alacak öğretim elemanlarından çalışma vizesi şartı aranmadan, çalışma izinlerine ve çalışma meşruhatlı ikamet tezkerelerine istinaden işlem yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 29 uncu maddesi kapsamında doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da sonradan Bakanlar Kurulu Kararı ile vatandaşlıktan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilere İçişleri Bakanlığı tarafından verilen 5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge (mavi kart / pembe kart), ibraz edilmesi gereken çalışma ve ikamet izni yerine geçmemektedir.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan 30.01.2007 tarihli 2086-23792 sayılı yazıda, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 5203 sayılı Kanun ile değişik 29 uncu maddesinden bahisle bu madde kapsamındaki mavi kart (pembe kart) hamili olan şahısların çalışma izni almalarına gerek olmamasına rağmen ithalat vergi indirimlerinden faydalanabilmek için ikamet izni almak suretiyle çalışma izni alma çabası içinde bulunmaları nedeniyle söz konusu kart sahibi kişilerin bir takım gerekçelerle almış oldukları ikamet izinlerinin amaç dışında kullanılmasını önlemek amacıyla kart hamili şahısların ikamet tezkerelerinin 5 inci sayfasına, daha önce ikamet izni almış olup da bu izni uzattırmak isteyenlerin temdit sayfasına "muafen ev eşyası ve araç ithal etme hakkı bahşetmez" şerhinin düşülmesinin uygun görüldüğü belirtilerek söz konusu kişilere ait ikamet tezkerelerinde bu şerhin görülmesi halinde bahsi geçen hakların kullandırılmaması istenilmiştir.

Bu itibarla, bağlantınız gümrük idarelerince yabancı ülke vatandaşlarının kullanılmış ev eşyasına ilişkin geçici ithal talepleri değerlendirilirken ikamet tezkerelerinin 5 inci sayfasının veya temdit işlemi yapılan sayfasının ibrazının istenmesi ve söz konusu tezkerelerde "muafen ev eşyası ve araç ithal etme hakkı bahşetmez" şerhinin görülmesi halinde kullanılmış ev eşyasının geçici ithaline izin verilmemesi ve süre uzatım taleplerinin karşılanmaması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

S. Umman HAMİDOĞULLARI
Müsteşar a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM :
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

  Profil | Gümrükleme Hizmetleri | BatıBay Hakkında Haberler | e-bülten arşivi | Duyuru Arşivi | Gümrükleme Fiyatlarımız | Gümrük Mevzuatı | İK | İletişim |
 
 
Creation and SEO by MEDIALINE Creative Works // XHTML  CSS
Batı Bay Gümrükleme Ana SayfaClick For English Batı Bay Gümrükleme İletişim