Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı açılmıştır.

 

Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (30.01.2010 t. 27478 s. R.G.)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Başvuru konusu madde ve başvuru esasları

MADDE 1 – (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/15719 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 8414.30.81.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (GTİP) “Diğerleri” [rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 Kw ile 8 Kw arasında olan tek fazlı motora sahip, R22 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan] isimli madde için açılan 400.000 adetlik tarife kontenjanının dağıtımı, sadece söz konusu maddeyi üretimlerinde kullanan sanayicilere yapılır.

(2) Sanayicilerin, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde, ekte yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgelerle birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi ve sayısı esas alınır. Süresi içinde yapılmayan veya eksik yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Dağıtım

MADDE 2 – (1) Sanayiciler tarafından talep edilen toplam miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarına eşit ya da bu miktardan daha düşük olması durumunda, talepler tam olarak karşılanır. Ancak, talep edilen toplam miktarın, tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda dağıtım, 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliğinde belirtilen Kota ve Tarife Kontenjanı Dağıtım Yöntemleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

İthal lisansına ilişkin esaslar

MADDE 3 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. İthal lisansının, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte, ilgili gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir.

(2) Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2010 (31/12/2010 dahil) tarihine kadar geçerlidir. İthal lisansı üzerinde, geçerlilik tarihi içerisinde, ilgili firmaların talep etmesi halinde, Müsteşarlıkça uygun görülecek değişiklikler yapılabilir. Ancak, miktarın artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

(3) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, 10 (on) iş günü içerisinde, firmalara verilen nüshanın aslı Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.

Diğer hususlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK

MÜRACAAT FORMU

· G.T.İ.P:

· Madde ismi:

· Ticari ismi:

· İthalatçı firmanın unvanı, vergi numarası, adresi, telefonu, faks numarası, web adresi, e.posta adresi:

· İhracatçı firmanın unvanı, adresi:

· Malın kullanılacağı yer:

· Malın miktarı:

· Malın menşe ülkesi:

· Malın sevk ülkesi:

· Malın giriş yapacağı gümrük kapısı:

 

 

Firma Unvanı

 

Yetkili İmza

ARANACAK DİĞER BELGELER:

1- Dilekçe

2- Proforma fatura

3- Bağlı bulunulan Sanayi Odasınca düzenlenmiş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince tasdikli kapasite raporu sureti

4- İmza sirküleri (noter tasdikli)

5- Tebliğ’in 1 inci maddesinde verilen tanımdaki kompresörlerden ithalat yapmış olan firmaların, bu ithalatlarına ilişkin 2007, 2008 ve 2009 yıllarına ait, her bir yıl için ayrı olarak ve aşağıdaki örneğe göre hazırlanmış, Yeminli Mali Müşavirce tasdik edilmiş, gümrük beyanname özet tablosu

Örnek Gümrük Beyanname Özet Tablosu

Yalnızca 8414.30.81.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu kapsamı “rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 Kw ile 8 Kw arasında olan tek fazlı motora sahip, R22 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan” isimli maddenin ithalat miktarını gösterir.

 

Firma Unvanı:

Firma Vergi No:

Sıra No

Beyanname

Miktar (Adet)

Fatura

Sayısı

Tarihi

Numarası

Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM MİKTAR:

Yukarıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda unvan ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım. (YMM Faaliyet Belgesi tabloya eklenecektir).

 

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN

 

ADI SOYADI

 

İMZASI VE MÜHRÜ

6- Müsteşarlıkça istenebilecek diğer belgeler

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi