KG başına 6 USD altında CIF birim kıymetli olan bazı frenler ve servo frenler ve bunların aksam ve parçalarının ithalinde ülke ayrımı gözetmeksizin gözetim uygulaması getirilmiştir


İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/4) (09.05.2010 t. 27576 s. R.G.)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

CIF Kıymet (ABD Doları/Kg*)

8708.30.91.00.00

Diskli frenlere ait olanlar

6

8708.30.99.00.00

Diğerleri

6

*Kg: Brüt ağırlık

Gözetim uygulaması

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen eşya, ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 10 (on) kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

Başvuru

MADDE 3- (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’de yer alan "Gözetim Belgesi Başvuru Formu"nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve EK II’deki belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

(2) Gözetim belgesi düzenleme tarihinden itibaren, gözetim belgesi kapsamında ithal edilen eşyanın tümünün stokları bitinceye kadar Ek III’te yer alan Yeminli Mali Müşavirlik icmal tablosunun her 6 (altı) ayda bir İthalat Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi zorunludur.

(3) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 4- (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

(2) Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu’nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen kıymetler Gümrük Kanunu’nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

(4) Gözetim belgesi devredilemez.

(5) Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatıyla ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren İthalat Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi zorunludur.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 5- (1) 13/05/2007 tarihli ve 26521 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/20 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK-I

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

                                                                                                                                                  Tarih: ..../.../....

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARA

Dilekçe ve Taahhütname

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgeleri Tebliğ’de belirtilen süreler içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

Bilgileri ve gereği arz olunur.

                                                                                                                                                                  İmza ve Kaşe

                                                                                                                                                                   İsim- Unvan

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER

Adı/Ünvanı :

Adresi :

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi:

Vergi numarası:

Son iki takvim yılında gerçekleştirilen toplam ithalat tutarı (ABD Doları)

200...

200...

  

  

Son iki takvim yılında ödediği vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)

 200...

 200...

 

 

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

İthalatçı ile ihracatçı arasında ortaklık ilişkisi varsa ortaklığın yapısı ve oranları

 

İmza sirküleri ve vekaletnamenin verildiği başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi:

 

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)

Adı/Ünvanı :

Adresi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi/Numarası:

T.C. kimlik numarası:

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER

GTİP (12 li):

Tanımı :

Menşe ülke:

Sevk ülkesi:

Döviz transferinin yapıldığı/yapılacağı ülke:

Miktarı:

Kg (Brüt):

Kg (Net):

Adet:

CIF/Adet

Değeri: 

FOB:

CIF:

CIF/Kg.:

 

Navlun:

Sigorta

İthalat için öngörülen  

Tarih:

Gümrük Kapısı:

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı/Ünvanı:

Adresi:

Ülkesi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Internet sitesi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK II

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

1- Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname.

2- İthal edilecek eşyaya ait proforma/ticari faturanın aslı veya fotokopisi. (Faturada farklı birim fiyatları haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmeli ve ödeme şekline ilişkin bilgi yer almalıdır. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı ve  adet bazında miktarı ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir).

3- Son iki yıla ait vergi levhalarının noter tasdikli sureti.

4- Otomotiv sanayiinde üretim yaptığını gösterir kapasite raporu (ithalatçı, kendisi üretim yapmıyorsa ithal ettiği ürünleri üretiminde kullanacak otomotiv sanayiinde üretim yapan firmaya ait kapasite raporu ile bu firma ile aralarında yapmış olduğu satış sözleşmesinin aslını ibraz etmek zorundadır)

EK III

Gözetim Kapsamında İthal Edilen Eşyanın Durumunu Gösterir Tablo (İlk başvuruda ibraz edilmez.)

-Gözetim belgesi kapsamında olan eşyanın ithalatını, satışlarını ve stoklarını içeren aşağıdaki şekle uygun olarak düzenlenmiş icmal tablosu

Gözetim Belge No

Gözetim Belgesinde Kayıtlı Ürün

İthalatı Gerçekleştirilen Ürün

Yurt İçi Satışı Yapılan Ürün

Üretimde Kullanılan Ürün

Stoklardaki Ürün

Adet

Kg

USD (CIF)

Adet

Kg

USD-TL
(CIF)

Adet

Kg

TL

Adet

Kg

TL

Adet

Kg

TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi