İthalatında Dampinge Karşı Önlem Bulunan Çin, Hindistan Ve Vietnam Menşeli Transmisyon Kolanları, V Kayışı İle İlgili Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılmasına Karar Verildi. Tebliğ No: 2012/5

 

İthalatında Dampinge Karşı Önlem Bulunan Çin, Hindistan Ve Vietnam Menşeli Transmisyon Kolanları, V Kayışı İle İlgili Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılmasına Karar Verildi. Tebliğ No: 2012/5

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No: 2012/5

20.03.2012 Tarihli, 28239 Sayılı Resmi Gazete

Ekonomi Bakanlığından:

Başvuru

MADDE 1 – (1) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, yerli üretici Bando Kayış San. Tic. A.Ş. firması, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Hindistan ve Vietnam menşeli “transmisyon kolanları-V kayış”ın ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunmuştur.

Önleme tabi madde

MADDE 2 – (1) Önleme tabi madde 4010.32.00.00.00, 4010.34.00.00.00 ve 4010.39.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan “transmisyon kolanları-V kayış”tır.

(2) V-Kayış, kord ipliği ve kord beziyle takviyeli, bütün yüzeyleri veya sadece üst yüzeyi kauçuk emdirilmiş bez ile kaplı olarak imal edilen ve güç iletiminin gerekli olduğu her yerde kullanılan senkronize ve V-yivli olmayan, kesiti trapez şeklinde vulkanize edilmiş kauçuktan transmisyon kolanlarıdır.

(3) Söz konusu madde, endüstriyel alanda güç aktarımı gerektiren jeneratör, klima, pompa yapımında, tarım makinelerinde ve otomotiv sektöründe araçların motor aksamlarında kullanılmaktadır. Kısacası motor ve kasnak olan her yerde kullanım imkanı bulabilmektedir.

(4) Bahse konu gümrük tarife istatistik pozisyonları, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

Mevcut önlem

MADDE 3 – (1) 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2007/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde bahse konu ürünün ÇHC menşeli olanları için 5,04 ABD Doları/kg, Hindistan menşeli olanları için 3,50 ABD Doları/kg ve Vietnam menşeli olanları için ise 4,55 ABD Doları/kg tutarında dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.

Gerekçe

MADDE 4 – (1) 20/7/2011 tarih ve 28000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2011/12 sayılı Tebliğ ile mevcut önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bahse konu ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabilecekleri ilan edilmiştir.

(2) Bu çerçevede yerli üretici tarafından sağlanan bilgi ve belgeler ile Türkiye İstatistik Kurumu ithalat istatistiklerinden yararlanılarak yapılan inceleme neticesinde, ÇHC, Hindistan ve Vietnam menşeli önleme konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 5 – (1) Nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC, Hindistan ve Vietnam menşeli söz konusu ürün için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) ÇHC, Hindistan ve Vietnam menşeli ithalatta uygulanan soruşturmaya konu mevcut önlemler, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 6 – (1) Genel Müdürlük tarafından İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci maddelerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere soruşturma kapsamında normal değer tespitine karar verilmesi halinde; ÇHC ve Vietnam’da soruşturmaya tabi üretici  veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Ek Madde 1’indeki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülkeler için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 7 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticisine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir.

(2) Soruşturmaya taraf ithalatçıların ve yabancı üretici/ihracatçıların kendileri için hazırlanan soru formlarını T.C. Ekonomi Bakanlığına ait Ticaret Politikası Savunma Araçları internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(3) Ayrıca, ilgili ülkelerdeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla ÇHC, Hindistan ve Vietnam’ın Ankara’daki Büyükelçiliklerine bildirim yapılacaktır.

Süreler

MADDE 8 – (1) Soru formlarını cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formlarında istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebliğin 7 nci maddesinde belirtilmeyen diğer ilgili tarafların da (tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşlerini, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 9 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 10 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 22-26/ 212 87 52

Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: ngs188@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 11 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi