İran menşeli çerçevesiz cam aynaların ithalatında kota uygulaması getirilmiştir

 

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2010/1) (06.03.2010 t. 27513 s. R.G.)

 

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2010/6 sayılı Tebliğ uyarınca 7009.91 gümrük tarife pozisyonlu çerçevesiz cam aynaların İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli olanlarının ithalatında, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Mevzuat çerçevesinde uygulanacak miktar kısıtlamasına (kota) ilişkin başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in 3 üncü maddesinde belirtilen İran menşeli eşyaya yönelik kota başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için   EK I’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve  EK II’de yer alan belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık)   İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) gönderilmesi gerekmektedir. Kota döneminden önce yapılan başvurular değerlendirmeye tabi tutulmaz. Değerlendirmede genel evrak giriş tarihi esas olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(2) Müsteşarlık, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belge isteyebilir.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Müsteşarlık yetkilidir.

Kota miktarı

MADDE 3 – (1) Kota aşağıda belirtilen dönem ve miktarlar için uygulanır.

GTP

1. dönem
3/7/2009-2/7/2010

2. dönem
3/7/2010-2/7/2011

3. dönem
3/7/2011-2/7/2012 

4. dönem
3/7/2012-2/7/2013

7009.91

1.481.000 kg

1.555.050 kg

1.632.802 kg

1.714.442 kg

Kotanın dağıtılması

MADDE 4 – (1) Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır yöntemiyle yapılır. Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 25.000 kg.ı aşamaz.

İthal lisansına ve ithal lisansı kullanımına ait bilgiler

MADDE 5 – (1) İthal lisansı, her bir dönem için 3 üncü maddede belirtilen süreler için geçerlidir. Kota konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir.

(2) İthal lisansları devredilemez.

(3) İthalatçıların yeni ithal lisansı taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için daha önce düzenlenen ithal lisansının iade edilmiş olması gerekmektedir.

(4) İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(5) Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, ithal lisansında kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez. Ancak, ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar ilgili ithalatçının bir sonraki izninden mahsup edilir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK I

 

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU

 

 

 

Tarih: .../.../.....

 

T.C. BAŞBAKANLIK

 

 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

 

 

(İthalat Genel Müdürlüğü)

 

 

Dilekçe ve Taahhütname

 

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2010/1 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına ithal lisansı düzenlenmesini talep etmekteyiz. İthal lisansı almak için yaptığımız iş bu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, ithal lisansını üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, ithal lisansı kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgeleri ( ithal lisansının aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) İthalat Genel Müdürlüğü’ne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

 

İmza-Kaşe

 

Adı-Soyadı

 

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER

Adı/Unvanı:

Adresi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi:

Vergi numarası:

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)

Adı/Unvanı:

Adresi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi:

Vergi/T.C. kimlik numarası:

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

İTHAL MADDEYE AİT BİLGİLER

GTİP (12 li):

Tanımı :

Menşe ülke:

Sevk ülkesi:

Miktarı

Kg (Brüt):

Kg (Net):

Değeri

FOB:

Navlun:

   

   

Sigorta:

Diğer yurt dışı giderler:

İthalat için öngörülen

Tarih:

Gümrük Kapısı:

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı/Ünvanı:

Adresi:

Ülkesi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Internet sitesi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK II

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

1- Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekâletname.

2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura/faturanın aslı ve 2 adet fotokopisi  (Proforma fatura ya da fatura üzerinde ithal edilecek maddelerin tanımları   açıkça belirtilmeli, malın miktarı her bir madde için kg. ve m2 olarak ayrı ayrı gösterilmeli, FOB birim fiyatı yer almalı ve CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir.)

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi