Buharlı Ütülerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar- 2010/151 (23.02.2010 t. 27502 s. R.G.)

 

Karar Sayısı : 2010/151

Ekli “Buharlı Ütüler İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 8/2/2010 tarihli ve 5369 sayılı yazısı üzerine, 2/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/2/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BUHARLI ÜTÜLER İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde buharlı ütüler ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Korunma önlemi

MADDE 2 – (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen dönemler itibariyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

(2) Ek mali yükümlülük, ithal edilen eşyanın her bir adedi için aşağıda gösterilen tutar kadar tahsil edilir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Ek Mali Yükümlülük

(ABD Doları/Adet)

1 inci Dönem (10/8/2009-9/8/2010)

2 nci Dönem (10/8/2010-9/8/2011)

3 üncü Dönem (10/8/2011-9/8/2012)

8516.40.10.00.00

Buharlı ütüler

3,50

3,25

3,00

(3) 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 14/7/2009 tarihli ve 2009/15289 sayılı Kararnamenin eki Buharlı Ütüler İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde ithalatında ek mali yükümlülüğün teminata bağlandığı eşyadan, bu Karar uyarınca ek mali yükümlülüğe tabi olanlara ilişkin teminat tutarının bu madde uyarınca hesaplanan ek mali yükümlülük kadar olan kısmı Hazineye irat kaydedilir, kalan kısım ve bu Karar uyarınca ek mali yükümlülüğe tabi olmayan eşyaya ilişkin teminata bağlanan tutar gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilir.

Tarife kontenjanı

MADDE 3 – (1) Bu Kararın eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 265.127 adet olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için verilecek tarife kontenjanı 88.376 adedi geçemez.

(2) Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(3) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Dış Ticaret Müsteşarlığınca 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Ek mali yükümlülüğün tahsili

MADDE 4 – (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(2) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır.

Diğer mevzuat

MADDE 5 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

(2) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Karar 26/2/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜLKELER LİSTESİ

ABD MINOR OUTLYING ADALARI

ETİYOPYA

KUZEY MARİANA ADA.

SAİNT.PİERRE VE MİKELON

ABD VİRJİN ADALARI

FALKLAND ADALARI

KÜBA

SAMOA

AFGANİSTAN

FAS

LAOS

SAO TOME AND PRINCIPE

AMERİKA SAMOASI

FİJİ

LESOTHO

SENEGAL

ANGOLA

FİLDİŞİ SAHİLİ

LİBERYA

SEYŞELLER

ANGUİLLA

FİLİPİNLER

LİBYA

SİERRA LEONE

ANTARTİKA

FRANSIZ POLİNEZYASI

LÜBNAN

SOLOMON ADALARI

ANTIGUA VE BARBUDA

GABON

MADAGASKAR

SOMALİ

ARJANTİN

GAMBİYA

MAKAO

SRİ LANKA

ARUBA

GANA

MALAVİ

ST.KITTS & NEVİS

AZERBAYCAN

GİNE

MALDİVLER

ST.LUCİA

BAHAMALAR

GİNE - BİSSAU

MALEZYA

ST.VİNCENT VE GRENADİNLER

BAHREYN

GRENADA

MALİ

SUDAN

BANGLADEŞ

GRÖNLAND

MARŞAL ADALARI

SURİNAM

BARBADOS

GUAM

MAURİTİUS

SURİYE ARAP CUM.

BELİZE

GUATEMALA

MAYOT

SUUDİ ARABİSTAN

BENİN

GUYANA

MEKSİKA

SVAZİLAND

BERMUDA

GÜNEY AFRİKA

MISIR

ŞİLİ

BHUTAN

GÜNEY FRANSIZ TOPR.

MİKRONEZYA

TACİKİSTAN

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİK.

GÜNEY GEORGIA VE GÜNEY SANDWICH ADA.

MOĞOLİSTAN

TANZANYA

BOLİVYA

GÜRCİSTAN

MOLDOVA (CUM.)

TAYLAND

BOTSVANA

HAİTİ

MONTSERRAT

TOGO

BOUVET ADASI

HEARD ADA. VE MC DONALD ADA.

MORİTANYA

TOKELAU

BREZİLYA

HİNDİSTAN

MOZAMBİK

TONGA

BRUNEİ DARUSSALAM

HOLLANDA ANTİLLERİ

NAMİBYA

TRİNİDAD VE TOBAGO

BURKİNA FASO

HONDURAS

NAURU

TUNUS

BURUNDİ

İNG.HİNT OKY.TOPRAK.

NEPAL

TÜRKMENİSTAN

CAPE VERDE

İNGİLİZ VİRJİN ADA.

NİJER

TURKS CAICOS ADALARI

CAYMAN ADALARI

IRAK

NİJERYA

TUVALU

CEBELİ TARIK

İRAN

NİKARAGUA

UGANDA

CEZAYİR

JAMAİKA

NIUE ADASI

UKRAYNA

CHRISTMAS ADASI

KAMBOÇYA

NORFOLK ADASI

UMMAN

CİBUTİ

KAMERUN

ORTA AFRİKA CUM.

URUGUAY

COCOS ADALARI

KATAR

ÖZBEKİSTAN

ÜRDÜN

COOK ADALARI

KAZAKİSTAN

PAKİSTAN

VALLİS VE FUTUNA

ÇAD

KENYA

PALA

VANUATU

DOĞU TİMOR

KIRGIZİSTAN

PANAMA

VENEZUELA

DOMİNİK CUMHURİYETİ

KİRİBATİ

PAPUA YENİ GİNE

VİETNAM

DOMİNİKA

KOLOMBİYA

PARAGUAY

YEMEN

EKVATOR

KOMOR

PERU

YENİ KALEDONYA

EKVATOR GİNESİ

KONGO

PİTCAİRN

ZAMBİYA

EL SALVADOR

KONGO DEMOKRATİK C.

RUANDA

ZİMBABVE

ENDONEZYA

KOSTA-RİKA

RUSYA FEDERASYONU

 

ERİTRE

KUVEYT

SAİNT.HELENA

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi